Regulamin

Regulamin serwisu internetowego –  tkaninyania.pl/sklep

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego www.kameleon.pro, Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

I.                    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy działający pod adresem www.kameleon.pro prowadzony jest przez działalność gospodarczą pod firmą Hurtownia Tkanin ANIA 43-354 Czaniec ul. Kęcka 44, NIP: 549 115 18 62, REGON: 070503057, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@tkaninyania.pl, tel. +48 33 8109889, kom.504280832
 2. Sklep Internetowy tkaninyania.pl/sklep działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy tkaninyania.pl/sklep, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego tkaninyania.pl/sklep, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 7. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet.
 8. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Przedsiębiorców-Konsumentów, jak i Przedsiębiorców, chyba że zapis regulaminu dotyczy wyłącznie Przedsiębiorców lub Konsumentów i Przedsiębiorców-Konsumentów.
 9. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie sprzedawane  na rynku polskim.
 10. Kontakt z Sprzedającym (prowadzącym sklep internetowy ) możliwy jest przez:

Kontakt telefoniczny – Kom. +48 504489637;

Kontakt mailowy: info@tkaninyania.pl;

Kontakt pocztowy: Jagiellońska 27A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm,) Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. Nr 119, str. 1 – dalej jako RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, w tym wykonawcze oraz przepisy wydane na podstawie RODO.

II.                  DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dni ustawowo wolne od pracy reguluje ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.).
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej
  tkaninyania.pl/sklep umożliwiający złożenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej
  tkaninyania.pl/sklep umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. PRZEDSIĘBIORCA-KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta.
 7. KLIENT – Konsument, Przedsiębiorca-Konsument lub Przedsiębiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 9. KONTO – Usługa elektroniczna, dla której wymagane jest podanie adresu e-mail Usługobiorcy i hasła, umożliwiająca gromadzenie danych Usługobiorcy oraz informacji o złożonym zamówieniu, informacji dotyczących rabatów oraz możliwości subskrypcji Newslettera, objęta regułami ochrony danych osobowych i polityką prywatności.
 10. NEWSLETTER – Usługa elektroniczna, świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia Usługobiorcy po podaniu adresu e-mail Usługodawcy i wyrażeniu przez niego zgody, otrzymywanie cyklicznych wiadomości e-mail zawierających informację o Produktach lub nowościach lub korzyściach wynikających z członkostwa w Klubie, według wyboru Usługobiorcy.
 11. KLUB – członkostwo w klubie jest opcjonalnym wyborem Usługobiorcy, który może wyrazić wolę wstąpienia do Klubu podczas wyboru subskrypcji Newslettera lub zakładania konta. Członkostwo w Klubie pozwala Usługobiorcy uczestniczyć w wydarzeniach związanych ze Sklepem internetowym oraz brać udział w promocjach.
 12. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem tkaninyania.pl/sklep.
 13. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – tkaninyania.pl/sklep Hurtownia Tkanin ANIA 43-354 Czaniec ul. Kęcka 44, NIP: 549 115 18 62, REGON: 070503057.
 14. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.tkaninyania.pl/sklep USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 16. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 18. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowę zawartą z Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 19. TRWAŁY NOŚNIK – materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi, Przedsiębiorcy-Konsumentowi lub Przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 20. SYSTEM PŁATNOŚCI ONLINE – platforma do obsługi płatności w Internecie, typu PayU, lub inne.
 21. KC- Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm).

 III.               RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych określonych w rozdziale V.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam/bannerów/linków zamieszczanych ewentualnie na stronie Sklepu Internetowego oraz za wszelkie treści pochodzące od i rozpowszechniane na stronie Internetowej Sklepu przez osoby/podmioty inne niż Usługodawca.

 IV.               WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej, polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej, polegającej na założeniu konta lub zamówieniu Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu na żądanie zgłoszone przez Usługobiorcę. Usługobiorca żądanie takie powinien zgłosić na adres: sklep@kameleon.pro. Po usunięciu adresu e-mail z bazy Newslettera lub danych z bazy kont klientów sklepu, do Usługobiorcy zostanie wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca dokonanie usunięcia. Również Administratorowi danych osobowych, o którym mowa w rozdziale XII pkt 5 Regulaminu, przysługuje prawo rozwiązania umowy opisanej w niniejszym punkcie, poprzez skasowanie adresu e-mail lub innych danych z bazy. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia powyższych danych z bazy.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
  posługuje się Usługodawca:

a)       urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu,

b)      posiadania aktywnego konta poczty e-mail,

c)       posiadania aktywnego połączenia z siecią Internet,

d)      korzystania z przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji 8 i wyższych, Firefox – wersja 20 lub wyższa, Google Chrome – wersja 26 lub wyższa, Opera – wersja 11.64 lub wyższa, dowolna rozdzielczość ekranu.

f)    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascrip,

g)  minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 800×600, zalecana rozdzielczość 1024×768 lub wyższa.

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V.                 USŁUGI ELEKTRONICZNE

1.       W Sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

a)       Newsletter;

b)      Konto;

c)       Formularza Zamówienia.

2.       Do subskrypcji Newslettera wymagane jest podanie adresu e-mail Usługobiorcy i wyrażenie zgody  przez Usługobiorcę.

2.1.              Usługa Newslettera umożliwia Usługobiorcy, otrzymywanie cyklicznych wiadomości e-mail zawierających informację o produktach, nowościach i korzyściach wynikających z członkostwa w Klubie, według woli Usługobiorcy, wyrażonej przez zaznaczenie pola obok wymienionych wyżej informacji. Usługobiorca może wyrazić wolę otrzymywania wszystkich podanych wyżej informacji.

2.2.              Zaznaczenie opcji członkostwa w Klubie, pozwala Usługobiorcy uczestniczyć w wydarzeniach związanych z Sklepem Internetowym jak również otrzymywać informację o promocjach specjalnych.

2.3.              W każdej chwili Usługobiorca może zrezygnować z Usługi otrzymywania Newslettera. Rezygnacja może być wyrażona przez wysłanie na adres: sklep@kameleon.pro oświadczenia o woli rezygnacji z subskrypcji Newslettera, bądź poprzez skorzystanie z opcji – usuń mnie z listy – każdorazowo dołączanej do wiadomości e-mail otrzymanej po rejestracji na liście subskrybentów Newslettera.

2.4.              Po otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania Newslettera, Usługodawca dokona usunięcia danych osobowych Usługobiorcy o czym Usługobiorca zostanie poinformowany drogą mailową.

2.5.              Usługa elektroniczna w postaci Newslettera objęta jest regułami ochrony   danych osobowych i polityki prywatności.

3.                   Do korzystania z Usługi Elektronicznej w postaci Konta, wymagane jest podanie adresu e-mail Usługobiorcy wraz z hasłem zabezpieczającym utworzone Konto.

3.1.              Konto  umożliwia gromadzenie:

a)       danych Klienta, które Klient udostępnił Usługodawcy dla celów realizacji zamówienia;

b)      informacji o złożonym Zamówieniu;

oraz możliwość wyrażenia woli co do subskrypcji Newslettera, wedle zasad opisanych w rozdziale V pkt. 2 niniejszego Regulaminu.

3.2.              Dane klienta, o których mowa w poprzednim punkcie w przypadku klienta będącego :

a)       Konsumentem dotyczą:

¾     imienia i nazwiska;

¾     ulicy, nr domu/ nr lokalu;

¾     kodu pocztowego;

¾     miasta;

¾     kraju;

¾     numery telefonu;

b)      Przedsiębiorcą-Konsumentem lub Przedsiębiorcą dotyczą:

¾     nazwy Firmy;

¾     nr NIP;

¾     imienia i nazwiska;

¾     ulicy, nr domu/ nr lokalu;

¾     kodu;

¾     miasta;

¾     kraju;         

¾     nr telefonu.

3.3.              Wprowadzenie ww. danych przez Usługobiorcę w danych Konta, zwolni Usługobiorcę przy składaniu Zamówienia z konieczności ponownego podawania danych do wysyłki, pod warunkiem że Usługobiorca złoży zamówienia jako zarejestrowany użytkownik.

3.4.              W każdej chwili Usługobiorca może zrezygnować z Usługi posiadania Konta. Rezygnacja może być wyrażona przez wysłanie na adres: sklep@kameleon.pro oświadczenia o woli rezygnacji z posiadania Konta.

3.5.              Po otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji z posiadania Konta, Usługodawca dokona usunięcia danych osobowych Usługobiorcy o czym Usługobiorca zostanie poinformowany drogą mailową.

4.         Formularz Zamówienia umożliwia Usługobiorcy złożenia Zamówienia.

 VI.               SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Do złożenia Zamówienia nie jest konieczne uprzednie założenia Konta (rejestracja).
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu.
 4. Informacja o obowiązku ewentualnej konieczności wpłaty zaliczki w wysokości 30% umieszczona jest każdorazowo w opisie Produktu oraz w podsumowaniu Zamówienia.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. Złożenie Zamówienia następuje przez:

6.1.    Wybór Produktów lub Produktu poprzez zaznaczenie ilości (liczby sztuk) produktu wraz zaznaczeniem opcji – dodaj do koszyka-.

6.2.    Następnie należy dokonać wyboru opcji dostawy i płatności, ewentualnie w specjalnie przygotowanym polu wpisać uwagi do Zamówienia.

6.3.    W przypadku składania Zamówienia przez Klienta zarejestrowanego, po uprzednim wprowadzenie danych potrzebnych do realizacji Zamówienia, Klient zwolniony jest z konieczności ponownego podawania danych do wysyłki. W przypadku składania Zamówienia przez Klienta niezarejestrowanego lub zarejestrowanego ale takiego, który nie podał danych potrzebnych do wysyłki w Koncie, Klient zobowiązany jest do podania danych umożliwiających realizację Zamówienia.

6.4.    W celu dalszej realizacji Zamówienia Klient zobowiązany jest do wyboru opcji – przejdź do potwierdzenia-.

6.5.    Klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych płatnika i danych wysyłkowych, informacji dotyczących płatności i metody dostawy, a także nazwy przedmiotu wraz z ilością i ceną stanowiącego przedmiot zamówienia. Klient poinformowany zostaje o łącznej cenie zamówionego Produktu/ Produktów, wraz z kosztami dostawy przed zawarciem umowy sprzedaży.

6.6.    W celu ostatecznej realizacji zamówienia Klient zobowiązany jest do wyboru pola  – zamawiam i płacę – które musi poprzedzić oświadczenie Klienta o zapoznaniu się z prawem odstąpienia od umowy i Regulaminem  wyrażone poprzez zaznaczenie stosownego pola. Zaznaczenie pola stanowi oświadczenie Klienta o zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści regulaminu i bycia poinformowanym o prawie do odstąpienia od umowy.

7.       Po złożeniu Zamówienia, Klient zostaje przekierowany na stronę ”Podsumowanie”, lub inną stronę właściwą dla wybranego sposobu płatności (np. w celu dokonania przelewu online lub płatności za pośrednictwem Systemu płatności online).

8.       Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie (przyjmuję ofertę złożoną przez Klienta), co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.

9.       Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

a)       oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia,

b)      potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

c)       niniejszy Regulamin oraz informację, czy istnieje obowiązek wpłaty przez Klienta, zaliczki na poczet złożonego Zamówienia, w wysokości 30% kwoty Zamówienia, zgodnie z informacją wskazaną w rozdziale VI pkt 4 Regulaminu. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer PL 74 1050 1113 1000 0090 6069 2200 (ING Bank Polski S.A.) www.tkaninyania.pl/sklep, Anna Urban, Hurtownia Tkanin ANIA 43-354 Czaniec ul. Kęcka 44, NIP: 549 115 18 62, REGON: 070503057.  W tytule przelewu należy wpisać “Zaliczka do zamówienia nr……..”. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty zaliczki (jeżeli została przewidziana) z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia przesłania wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Po zaksięgowaniu wpłaty zaliczki na koncie bankowym Sprzedawcy, Zamówienie zostaje przekazane do realizacji.

10.   Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w rozdziale VI pkt 9 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

11.   Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16-tej, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

12.   Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT, paragon fiskalny).

 VII.             SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a)       Płatność przy odbiorze za tzw. Pobraniem;

b)      Płatność za pośrednictwem Systemu płatności online;

c)       Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy

d)      Płatność przy osobistym odbiorze Produktu w lokalu przedsiębiorstwa.

 1. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer PL 74 1050 1113 1000 0090 6069 2200 (ING S.A. w Warszawie) www.tkaninyania.pl/sklep Anna Urban, Hurtownia ANIA, 43-354 Czaniec ul. Kęcka 44. W tytule przelewu należy wpisać “Zamówienie nr……..”
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w przypadku wyboru metody płatności opisanej w rozdziale VII pkt 1 lit. b i c, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 3. W przypadku płatności opisanej w rozdziale VII pkt. 1 lit. a i d, Produkt jest przekazany do realizacji niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, po weryfikacji poprawności danych adresowych, chyba że wymagane jest uiszczenie zaliczki w przypadkach określonych w rozdziale VI pkt 4, w terminie określonym w rozdziale VI pkt 9 lit. c. W przypadku konieczności uiszczenia zaliczki, Zamówienie jest przekazane do realizacji po zaksięgowaniu zaliczki na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 4. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Zamówienie jest przekazywane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności, Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny serwis płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej, systemu płatności BLIK lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Zamówienie jest przekazane do realizacji po jego opłaceniu.
 6. Operatorem kart płatniczych jest wybrany operator płatności bezgotówkowej.
 7. Umowa sprzedaży wygasa:

a) w przypadku wyboru metody płatności określonej w rozdziale VII pkt 1 lit. b i c, w sytuacji braku dokonania przez Klienta płatności w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

b) w przypadku wyboru metody płatności określonej w rozdziale VII pkt 1 lit. a, w sytuacji nieuiszczenia przez Klienta przewidzianej zaliczki w terminie określonym w rozdziale VI pkt 9 lit. c lub gdy Klient nie dokonał odbioru przesyłki z Produktem wraz z zapłatą ceny, z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem przesyłki.

c) w przypadku metody płatności określonej w rozdziale VII pkt 1 lit. d, w sytuacji nieuiszczenia przez Klienta przewidzianej zaliczki w terminie określonym w rozdziale VI pkt 9 lit. c lub gdy Klient nie dokonał odbioru przesyłki z Produktem wraz zapłatą ceny, w terminie 7 dni od momentu poinformowania Klienta na adres e-mail wskazany przez niego w Zamówieniu o możliwości odebrania Produktu.

 1. W przypadku potrzeby zwrotu należności na rzecz Klienta, Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający dokona zwrotu w terminie 14 dni liczonych od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zwrot należności.

VIII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Klient poinformowany zostaje o łącznej cenie zamówionego Produktu/ Produktów, wraz z kosztami dostawy przed zawarciem umowy sprzedaży.

3.       Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

a)       odbiór osobisty w sklepie, 

b)      dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej: DPD Polska, Poczty Polskiej lub innego przewoźnika, wybranego przez Sprzedawcę, w tym transportem własnym Sprzedającego,

c)       odbiór w paczkomacie firmy InPost.

4.       Dostawa Produktu/Produktów realizowana jest na adres wskazany w Zamówieniu przez Klienta.

5.       Na termin dostawy składa się: czas realizacji Zamówienia liczony od momentu przekazania Zamówienia do realizacji zgodnie z rozdziałem VII pkt 4-6 Regulaminu oraz czas dostawy Produktu przez firmę kurierską, firmę Inpost lub innego przewoźnika.

6.       W przypadku osobistego odbioru Produktu w lokalu przedsiębiorstwa na termin dostawy składa się czas realizacji Zamówienia liczony od momentu przekazania Zamówienia do realizacji zgodnie z rozdziałem VII pkt 4 Regulaminu oraz czas odbioru Produktu przez Klienta w terminie 7 dni od momentu poinformowania Klienta na adres e-mail wskazany przez niego w Zamówieniu o możliwości odebrania Produktu.

7.       Termin dostawy Produktu/Produktów jest każdorazowo określony w opisie każdego produktu oraz w podsumowaniu Zamówienia. W przypadku braku takiej informacji, standardowy termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych.

8.       Termin dostawy Produktu/Produktów liczony jest od dnia następującego po dniu przekazania Zamówienia do realizacji zgodnie z rozdziałem VII pkt 4-6 Regulaminu.

9.       Warunki realizacji dostawy Produktu/Produktów przez firmę kurierską dostępne są na stronie internetowej: https://www.dpd.com.pl/, przez firmę InPost: https://inpost.pl/.

10.   Koszty dostawy Produktu nie obejmują jego montażu oraz wniesienia do Klienta.

11.   W sytuacji w której okaże się, że zamówiony Produkt nie jest dostępny Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Sprzedawca uzgodni z Klientem sposób realizacji zamówienia i Klient zdecyduje o:

a)       dalszym oczekiwaniu na zamówiony Produkt;

b)      zmianie zamówienia;

c)       rezygnacji z zamówienia.

12.   W przypadku zmiany zamówienia (pkt 10 lit. b), strony dokonają stosownych rozliczeń finansowych.

13.   W przypadku rezygnacji z zamówienia (pkt 10 lit. c), strony dokonają stosownych rozliczeń finansowych w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o rezygnacji z zamówienia.

IX. TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO – odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 1. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego dokonywania odbioru ilościowego i jakościowego Produktów, a w razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych (w tym powstałych w wyniku dostawy) do zgłoszenia i wystąpienia z reklamacją niezwłocznie, nie później niż: w terminie 3 dni – w przypadku Przedsiębiorcy; w terminie 14 dni – w przypadku Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta. Reklamacja Przedsiębiorcy z tytułu uszkodzeń mechanicznych pochodzenia zewnętrznego nie będzie uwzględniana, w przypadku niesporządzenia protokołu szkody z dostawcą i niedostarczenia go wraz z reklamacją.  Wszelka ewentualna odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy jest ograniczona do kwoty Zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę.
 2. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi przysługuje ponadto prawo do złożenia reklamacji Produktu w trybie rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej zgodnie z przepisami KC.
 3. Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do złożenia reklamacji Produktu w trybie rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy na mocy art. 558 § 1 KC.
 4. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  sklep@kameleon.pro lub pisemnie na adres: Jagiellońska 27A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Do zawiadomienia należy dołączyć dowód zakupu Produktu.
 5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedzibę, adres e-mail oraz numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić ewentualny zwrot pieniędzy) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 6. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 7. Gdy jest to niezbędne Produkt, należy dostarczyć na adres: Jagiellońska 27A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych przesłanych za pobraniem.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
 9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Produkt wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu (zwrot pieniędzy na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego) lub zaoferuje mu inny, dostępny Produkt do wyboru.
 10. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu, oferowane Produkty mogą być objęte gwarancją producenta. Sprzedawca gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi. Jeżeli Produkt objęty jest gwarancją, to informacja o gwarancji udzielonej przez producenta zamieszczona jest każdorazowo w opisie produktu.
 11. Sklep dokłada wszelkich starań, aby jak najwierniej odwzorować kolory produktów na zdjęciu, ale nie ponosi odpowiedzialności za różnice wynikające z indywidualnych ustawień urządzeń użytkownika.
 12. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:

a) reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: www.tkaninyania.pl/sklep lub pisemnie na adres 43-354 Czaniec ul. Kęcka 44
b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności, dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.       Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem.

2.       Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia zamówionej rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, a gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

3.       Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 1. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może złożyć za pośrednictwem e- mail lub drogą pocztową. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może także skorzystać z wzoru formularza, który jest dostępny na stronie Internetowej Sprzedawcy lub poprzez wypełnienie i przesłanie Sprzedawcy oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.). Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać dane Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta oraz numer konta bankowego, na który Sprzedawca ma dokonać zwrotu płatności.
 2. Do zachowania terminu, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem 14 dniowego terminu.
 3. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (w szczególności brak śladów montażu).
 5. Sprzedający ma niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócić wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, to Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu na adres Sprzedającego. Zwracane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta Produkty powinny być opakowane w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wyboru przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę płatności przy odbiorze, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy numer rachunku bankowego.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Produkt należy odesłać na adres: Jagiellońska 27A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.
 9. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorca-Konsument w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb –tkaniny sprzedawane na metry oraz próbki tkanin wycinane z materiału traktowane są jak zamówienia na indywidualne zamówienie Klienta i nie podlegają zwrotowi,

b) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

d) inne przypadki szczegółowo określone w art. 38 ustawie o Prawach Konsumenta.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy miejscowo. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy miejscowo dla Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości złożenia Zamówienia, błędne złożenie Zamówienia lub za poprawność działania Sklepu wynikające z usterek technicznych, błędów systemu teleinformatycznego lub spowodowane czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie przez Klienta swojego loginu i hasła osobom trzecim.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
 6. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 7. Sprzedający nie zobowiązał się do przestrzegania Kodeksu dobrych praktyk.
 8. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem ma możliwość skorzystania z :

a)       z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

b)      stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

c)       pomocy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem  a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

d)      bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

Koszty i sposoby dostawy

Przesyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

Opłaty na terenie Polski:

Kurier DPD

 1. Paczka do 10 kg (przedpłata) = 13,5 zł
 2. Paczka do 30 kg (za pobraniem) = 19 zł

Paczkomaty Inpost

 1. Gabaryt A
  1. 64 x 38 x 8 cm do 25 kg9,19 zł11,30 zł
 2. Gabaryt B
  1. 64 x 38 x 19 cm do 25 kg9,99 zł12,29 zł
 3. Gabaryt C
  1. 64 x 38 x 41 cm do 25 kg11,99 zł14,75 zł

Kurier Inpost

 1. do 15 kg 14 zł
 2. od 15 kg do 30 kg 18,5 zł

Wysyłki zagraniczne:

W celu wyceny kosztów wysyłki poza granice Polski prosimy o skierowanie zapytania na adres e-mail: www.info@tkaninyania.pl
W wiadomości należy podać kraj oraz kod pocztowy miejsca doręczenia.

Informacje:

 1. Czas deklarowanego doręczenia przesyłki do klienta na terenie Polski to 48h, jednak najczęściej paczka dociera następnego
  dnia po jej nadaniu. Przesyłki doręczane są w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo uznanych
  za wolne od pracy.
 2. Firma DPD umożliwia śledzenie przesyłek. Możliwość monitorowania przesłanej paczki znajduje się tutaj: https://www.dpd.com.pl/Zlokalizuj-paczke

PRZY ZAKUPACH POWYŻEJ 500 zł brutto – DOSTAWA GRATIS*